Kết nối và tư vấn

Kết nối và tư vấn cho các đối tác từ nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào thị trường Việt nam với các đối tác trong nước hoặc ngược lại cho các đối tác từ Việt nam có nhu cầu đầu tư, khai thác thị trường Singapore, Nhật Bản.